Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene Voorwaarden Minicopters 

Mocht het u niet geheel duidelijk zijn wat Algemene Voorwaarden inhouden, algemene informatie vind u hier: http://www.iusmentis.com/contracten/algemenevoorwaarden/

 

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Minicopters.nl. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Minicopters.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Minicopters.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Minicopters.nl erkend. 

1.4 Minicopters.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

2. Levering 

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Minicopters.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 

2.3 Aan de leveringsplicht van Minicopters.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Minicopters.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Bestellingen blijven het eigendom van Minicopters totdat de afnemer alle financiële verplichtingen jegens Minicopters is nagekomen.

2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

3. Prijzen 

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 

3.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW. 

4. Herroepingsrecht

4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De consument neemt binnen de bedenktijd via email contact op met Minicopters.nl om te melden dat een product retour komt. De consument ontvangt hierop een RMA nummer dat vermeld dient te worden op de enveloppe/het pakket dat retour komt. Zendingen zonder RMA nummer worden niet in behandeling genomen.

4.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. 

Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Minicopters.nl retourneren.

4.3 Kosten in geval van herroeping
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Minicopters.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 

4.4 Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht vervalt onmiddelijk bij het daadwerkelijk gebruiken c.q. vliegen van heli- en/of multicopters. Iedere kras, deuk, etc. die er volgens Minicopters.nl op wijst dat er geprobeerd is te vliegen zal er direct toe leiden het herroepingsrecht af te wijzen. Zie ook punt 5 (aansprakelijkheid) van deze algemene voorwaarden. De gegrond geachte reden voor deze uitsluiting is de onzichtbare schade die het product tijdens een eventuele val/crash (lees val- en stootschade) op heeft kunnen lopen. Schade, die zich mogelijk pas in een later stadium zal openbaren. De consument zal Minicopter.nl en/of de uiteindelijke eigenaar van het product onder geen beding met deze schade confronteren. 


5. Aansprakelijkheid 

5.1 Minicopters.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan helicopters, quadcopters of andere objecten door het bewust- en/of onbewust verkeerd aanwenden van de RC producten. Hieronder vallen specifiek, doch niet alleen, de mogelijke gevolgen van 'crashes'. Defecten, breuken etc. die ontstaan ten gevolge van het besturen/landen. Lees voor het gebruik nauwkeurig de aanwijzingen op de verpakking, neem telefonisch of per e-mail contact op en/of raadpleeg onze website. 

 Gedetailleerde verduidelijking over onze aansprakelijkheid en garantie lees je hier